0

תנאי שימוש ותקנון האתר

 1. משתמש יקר, ברוך הבא לאתר האינטרנט של Globalesim.co.il (להלן: "האתר"). מטרת מסמך זה להסדיר את תנאי השימוש באתר ובשירותים ובמוצרים הכלולים והמוצעים בו ("תנאי השימוש"). בשימוש באתר, בשירותים ובמוצרים הכלולים בו, אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא אל תעשה שימוש באתר או בשירותי או במוצרים הכלולים בו.
  1. מבוא
   1. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שבינך, המשתמש/ת באתר ("אתה" או "המשתמש") לבין בעלים ומפעילת האתר, חברת סאונד טראק ישראל בע"מ, ח.פ. 513669853 ("סאונד טראק ישראל" או "החברה").
   2. לעניין תנאי שימוש אלה, המונח "האתר" מתייחס לדומיין עצמו וכן לכל תוכן, פונקציונליות, מידע ושירותים או מוצרים המוצעים באמצעות האתר.
   3. יש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע שימוש באתר. בעצם ביקורך באתר תיחשב כמי שקרא והסכים לכל תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות של החברה, אשר מהווים יחד את ההסכם בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר.
   4. אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
   5. תנאי שימוש אלה וכן תכנים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. לצורך תנאי שימוש אלה "החברה" יכלול גם את – מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל אדם או גוף אחר הפועל מטעמה.
   6. סאונד טראק ישראל שומרת על זכותה לבצע כל שינוי בתנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש המבוצע על ידך באתר לאחר השינוי כאמור, יהווה הסכמה מלאה לשינוי התנאים, ככל שיעשו. בהתאם לאמור לעיל, סאונד טראק ישראל ממליצה לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים.
   7. למרות האמור לעיל, שינוי בתנאי מדיניות הפרטיות, יפורסם 30 ימים בטרם הטמעתו של השינוי בפועל.
  2. הגדרות
   1. "מפעילת האתר" – סאונד טראק ישראל לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. סאונד טראק ישראל תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לחברה או אדם אחר ובמקרה כזה יעודכן שם המפעילה בהתאם;
   2. "התקנון" – לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות;
   3. "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה ל- סאונד טראק ישראל ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי;
   4. "חנות מקוונת" – האזור באתר בו מתבצעת רכישת השירותים, מילוי פרטיי הלקוח, פרטי משלוח וכיוצ”ב, פרטים בכדי לבצע את עסקה לרכישת שירות המוצע למכירה באתר;
   5. "שירותים" – שירותים ו/או מוצרים שונים, לרבות שירותים בתחום התקשורת, המוצעים ללקוחות באמצעות האתר;
   6. "משתמש" – כי מי שעושה שימוש כלשהו באתר;
   7. "לקוח" – כל משתמש אשר עונה על התנאים הבאים במצטבר: (א) הוא בגיר (מעל גיל 18); (ב) ברשותו אמצעי זיהוי תקף; (ג) ברשותו כרטיס אשראי תקף; (ד) ברשותו כתובת דואר אלקטרוני תקפה; (ה) הוא מעוניין לרכוש ו/או רכש שירותים כלשהם מהחברה, לרבות באמצעות האתר.
  3. זכויות קניין ובעלות
   1. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו – לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – שמורות לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ"ל, או כל חלק מהנ"ל, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. החברה איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. החברה שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.
  4. קישורים
   1. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "הרשת"). הקישורים מאפשרים למבקרי האתר למצוא תכנים המתפרסמים ברשת. התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שמבקר באתר ימצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיו, או שהוא מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
   2. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור.
   3. החברה איננה מתחייבת כי לינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. והיא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי דעתה הוא בלתי חוקי ו/או כל מידע העלול לפגוע ברגשות המשתמשים באתר ו/או בטעם הטוב ו/או כל הפוגע בזכויות צד שלישי כלשהו.
  5. הגבלת אחריות
   1. החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
   2. החברה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
   3. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי מזמין כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
   4. בכל שלב החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המזמין לכל חלק שהוא באתר.
  6. רישיון שימוש באתר
   1. אתה מסכים לעשות שימוש באתר אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.
   2. סאונד טראק ישראל מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר המועברים on-line, לשימושך האישי בלבד, ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהי, וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.
   3. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט: (א) להשתמש באתר או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מהאתר באמצעות הדפסתם או פרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות רשיון שימוש באתר ו/או בתכניו, או להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של האתר או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מהאתר או תוכנו; (ד) לגשת (או ניסיון לגשת) לכל התוכן באתר בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, לרבות באמצעים טכנולוגיים שמטרתם לעקוף את אמצעי האבטחה של האתר; (ה) הנדסה חוזרת, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז על פעילות האתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר או בכל דרך בלתי חוקית; (י) להשתמש באתר כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, "סוסים טרויאניים" ותוכנות rootkit או כל תוכנת מחשב זדונית אחרת; (יא) ליצור קישור לאתר ללא הסכמה מראש ובכתב של סאונד טראק ישראל .
  7. זמינות
   1. סאונד טראק ישראל שומרת על זכותה לבצע ו/או לערוך שינויים באתר ובתוכנו על פי שיקול דעתה הבלעדי. סאונד טראק ישראל אינה מבטיחה זמינות רציפה של האתר ו/או של תוכן ו/או מידע הכלול בו.
  8. אחריות
   1. המידע על השירות, המוצרים, המוצגים ומוצעים באתר ניתנים על בסיס "כמות שהם" (As is). המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, כל התמונות והגרפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.
   2. החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המופיע באתר אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, לחברה על מנת שתוכל לתקנו.
   3. על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר אם קיימים כאלה.
   4. המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.
   5. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של החברה, או לסייע בפעולות כאמור.
   6. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
   7. סאונד טראק ישראל תפעל בכל עת בהתאם לעיקרון הרצון הטוב. אנו נשתדל ככל שניתן לתקן בעיות שעלולות להיווצר בחשבונך. כל חשבונות סאונד טראק ישראל כפופים לנוהלי בדיקה. סאונד טראק ישראל שומרת את הזכות לסרב לספק שירות בכל עת שתמצא לנכון.
   8. סאונד טראק ישראל אינה אחראית לכל הפסד או נזק, בין ישיר ובין עקיף, בין אם מכוח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע משימושך באתר ו/או אי יכולתך להשתמש בו ו/או השימוש בשירותים, לרבות וללא הגבלה, במקרה של נזק ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים, פגיעה במוניטין, הנזק שנגרם למחשבך, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.
   9. החברה שומרת על זכותה לחסום את גישתו של משתמש לאתר ו/או למחוק או לשנות מידע הקשור במשתמש, כולו או חלקו, מכל סיבה, לרבות את חשבונו של המשתמש, וזאת מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך פעולה כאמור. החברה עשויה לפעול כך אם קיים יסוד להאמין כי המשתמש, או חלק מהמידע הקשור במשתמש או כולו, אינו אמיתי, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רישיונות או הוראת דין כלשהו, שמטרת השימוש אינה תואמת את מטרות האתר או אם החברה קיבלה הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים ו/או מכל סיבה דומה אחרת.
  9. רכישת שירותים באתר
   1. ניתן לבצע רכישה של שירותים שונים המוצגים באמצעות האתר, כאשר על רכישת השירותים כאמור יחולו ההוראות להלן.
   2. כללי –
    1. כל המבצע פעולת רכישה ו/או הזמנה של שירותים באתר, מצהיר – בעצם ביצוע הפעולה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת שירותים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי הוא עומד בתנאים המפורטים תחת הגדרת “לקוח” בהגדרות תקנון זה.
    2. פעולת רכישה ו/או הזמנה של שירותים באתר אפשרית לכל משתמש העונה על הגדרת "לקוח".
    3. השירותים המוצגים באתר, תעריפי השירותים, תמהילי השירותים במסגרת חבילות שירותים, תקופת ההצטרפות לשירות, תקופת השירות ו/או מבצעים שונים המוצגים באתר, נכונים למועד הצגתם באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להחליף ו/או להסיר שירותים/תקופות/תעריפים/חבילות שירותים המוצגים באתר וכו', מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    4. מחירי השירותים המוצגים באתר הינם בתוקף למועד הצגתם ולביצוע רכישה באמצעות האתר בלבד. החברה אינה מתחייבת כי התעריפים המוצגים באתר זהים למחירי השירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת עריפי מכירה אחרים ואינם בהכרח המחירים הזולים ביותר לשירותים מסוג זה ו/או אינם בהכרח מתאימים לצרכי הלקוח. באחריות הלקוח לבחון את השירותים אותם הוא מעוניין לרכוש, את מחירם ואת מידת התאמתם לצרכיו, בטרם ביצוע הרכישה של השירותים.
    5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, כפי שיחול בעת ביצוע הרכישה.
    6. באתר ניתן לבחור שירות/מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לגודל המסלול, אופיו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
    7. במקרים מסוימים יוצע ללקוח להזין קוד קופון למבצע מסוים, במידה ויש כזה בידי הלקוח – על הלקוח לוודא את תנאי הקופון ו/או תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה יודגש כי אין אפשרות לכפל מבצעים או קאשבק בחנות המקוונת ואין אפשרות לשלב בין שני מבצעים, הנחות או קופונים המוצגים באתר או במקום אחר.
    8. על כלל השירותים המוצגים באתר, לרבות רכישת השירותים והשימוש בהם על ידי הלקוח, חלים תנאי השימוש, וזאת בנוסף לתנאים הפרטניים הכלולים במסגרת מסמכי ההתקשרות ביחס לשירות הנרכש, לתקנון השירות וכן לכל תנאי נוסף הכלול במי מבין מסמכי ההתקשרות שבין החברה לבין הלקוח.
    9. למעט באם הוסכם מפורש אחרת בין החבר הלבין הלקוח, השירותים המוצעים באתר הינם לשימוש אישי/פרטי של הלקוח ואינם לשימוש מסחרי (ובכלל זאת מכירה או מתן הרשאת שימוש לצד ג' או העברה או כל פעולה אחרת בעלת אופי מסחרי).
    10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב למכירת שירות כלשהו ללקוח ו/או לבטל התקשרות לרכישת שירות, בכפוף למתן התראה ללקוח, בכל אחד מבין המקרים להלן: (א) חשד של החברה כי נעשה שימוש מסחרי בשירות; (ב) חשש של החברה כי השימוש בשירות נעשה תוך פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים; (ג) חשד כי נעשה שימוש בשירות למטרות פליליות ו/או בלתי חוקיות; (ד) הפרה של תנאי השימוש או כל הסכם התקשרות אחר שבין החברה ללקוח; (ה) חוב של הלקוח לחברה ו/או לחברות קשורות שלא נפרע במועדו; (ו) מסירת פרטים לא נכונים על ידי הלקוח (במתכוון או בשוגג); (ז) הצגת פרטים שגויים ביחס לשירות באתר.
    11. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
   3. ביצוע רכישה באתר –
    1. אישור חברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר מהווה תנאי מתלה לביצוע עסקת הרכישה באתר. באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר לא יהא לביצוע פעולות הלקוח לרכישת או הזמנת השירות באתר כלא תקפות.
    2. סאונד טראק ישראל רשאית למנוע מלקוח השתתפות ממכירות מסוימות או כולן באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך ללקוח.
    3. סאונד טראק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח לחתום על אישור שובר האשראי ו/או על מסמך אחר המאמת את פרטי ההזמנה ו/או לאמת את זהותו באמצעות הצגת תעודה מזהה במעמד קבלת השירות כתנאי לביצוע העסקה.
    4. שדות החובה בשלב "פרטי החיוב" בחנות המקוונת מהווים פרטי חובה לצורך השלמת תהליך הרכישה, ללא מילוי כל שדות החובה לא יוכל להסתיים תהליך ההזמנה.
    5. יודגש כי מילוי כל פרטי החיוב (שם הלקוח, כתובת, כתובת למשלוח, כתובת הדואר אלקטרוני של הלקוח תאריך תחילת החבילה וכיוצ”ב – פרטים היכולים להשתנות מעת לעת בתפריט החנות המקוונת) הם פרטים מהותיים לביצוע הרכישה ולקבלת השירות והאחריות לנכונות פרטי החיוב הם על הלקוח בלבד.
    6. מילוי פרטי התקשרות שגויים אשר יגרמו לכך כי לא יהיה בידי סאונד טראק ישראל להבטיח שהשירותים יסופקו לקונה ו/או במקרה שהשירות לא יסופק, עקב פרטים שגויים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
    7. הלקוח מתחייב לוודא, טרם הרכישה, שהמכשיר לגביו הוא מבקש לרכוש את השירות תואם לשימוש ESIM. לצורך המשך הרכישה, הלקוח יידרש לסמן במקום המיועד כי – ״בדקתי ויש ברשותי מכשיר תומך ESIM״ והלקוח יהיה אחראי להצהרה זו. הלקוח חייב לבדוק את רשימת המכשירים התואמים לשימוש ESIM שסופקה בעת ביצוע התשלום. רשימת המכשירים התואמים לשימוש ב – ESIM המופיעה באתר אינה ממצה ועשויים להיות מכשירים נוספים התואמים לשימוש ב- ESIM שפורסמו לאחרונה ואשר טרם נוספו לרשימה.
    8. לצרכי השלמת העסקה ותשלומה, הלקוח יופנה לאתר נותן שירותי הסליקה, למתן פרטי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר בדרך מאובטחת – שלב מתן פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר וביצוע פעולת הסליקה עצמה אינה באחריות האתר או סאונד טראק ישראל. בתום פעולת הסליקה ישלח ללקוח אישור בדואר אלקטרוני על קבלת הזמנה.
    9. למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
   4. אספקה
    1. במקרה של סים ווירטואלי, יש לציין כי הסים הווירטואלי יישלח ללקוח באמצעות הדוא"ל ו/או באמצעות אפליקציה ויסרק על ידי תוכנת סריקה ייעודית ו/או על ידי מספר משתמש וסיסמה, הכל בהתאם לבחירתה ונוחיותה של החברה.
    2. יובהר כי אם חלה טעות בבחירת הפריט על ידי הלקוח או במתן פרטים אחרים, שומרת לעצמה סאונד טראק ישראל את הזכות לדרוש בעבור תיקון הטעות דמי טיפול.
    3. במידה ותחול טעות כלשהי בפרטי תיאור מוצר/שירות כלשהו באתר ו/או במחירו ו/או כל פרט אחר המוצג באתר, שומרת לעצמה סאונד טראק ישראל את הזכות לבטל את ביצוע הרכישה ולהודיע על כך ללקוח וכל זאת מבלי לחייב את הלקוח.
    4. מוסכם כי במידה וישנו פרט או פריטים שאינם ברורים ו/או שגויים ו/או נחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה תוכל סאונד טראק ישראל לפנות ללקוח בדואר אלקטרוני או להשלמת/תיקון הפרטים. סאונד טראק ישראל תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שציין בעת מילוי הפרטים – באם לא ישיב הלקוח להודעת הדואר אלקטרוני תוך 7 ימים, תתייחס סאונד טראק ישראל לעסקת הרכישה כבטלה. אם כבר חוייב הלקוח, תמתין סאונד טראק ישראל 7 ימים נוספים ולאחריהם, תבטל את העסקה ותזכה את הלקוח תוך גריעת 5% מסך העסקה או 100 ₪, עפ”י הנמוך מביניהם.
    5. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.
  1. ביטול עסקה
   1. הלקוח רשאי לסיים את השירות של סאונד טראק ישראל בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, מבלי שיהיה זכאי להחזר כספי בגין היתרה ו/או כרטיס הסים הוירטואלי.
   2. אם הינך לקוח פרטי שהינו "צרכן" עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- תוכל להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
    1. בעסקת רוכלות ו/או עסקת מכר מרחוק:
     1. ניתן ולבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע לעסקה, לפי המאוחר מבניהם.
     2. לקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתו בחוק, רשאי להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
     1. כדי לקבל החזר, על הלקוח להציג הוכחה על עצם ביצוע הרכישה או הזמנת השירות, המועד בו התקיימה ,הסכום ששולם ואמצעי התשלום (כמו חשבונית, פתק החלפה וכדו') והחברה תשיב את הסכום ששולם, או תבטל את החיוב, פחות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, וכן תהיה רשאית להפחית את דמי סליקת כרטיס אשראי אשר נגבו ממנה.
     2. ביטול ייעשה בהודעה אל מוקד השירות בוואטאפ 055-7050500 או בדוא"ל support@globalesim.co.il בכפוף לתנאי הביטול שלעיל.
     3. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה על ידי רוכש אשר נהנה מפטור ממע"מ / מע"מ בשיעור 0, במקרה של ביצוע רכישה חדשה לאחר הביטול, תהיה הרכישה החדשה בהתאם לכללי המע"מ/ פטור ממע"מ הרלוונטיים לאותה הרכישה ואינה קשורה לרכישה הקודמת שבוטלה.
     4. ביטול עסקה בה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה: כתנאי לביטול שלא שנעשה בה שימוש. במקרה בו סאונד טראק ישראל תחליט לפנים משורת הדין, לאפשר ביטול העסקה ללא השבת המתנה, יחויב הלקוח בשווי המתנה לפי המחירון הרשמי של סאונד טראק ישראל במועד ביצוע העסקה.
     5. במקרה של רכישת מוצר נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המוצר הראשון יביא לביטול קבלת המוצר הנוסף.
  1. הזדהות באתר
   1. חלק מאפשרויות השימוש באתר, לרבות רכישת שירותים ו/או ביצוע פעולות באזור האישי של הלקוח באתר ו/או גישה למידע מסויים המוצג באתר, מחייבות הליך מקדים של זיהוי וגישה מאובטחת.
   2. לצורך הליך הזיהוי והגישה כאמור עומדת לחברה הזכות להפעיל אמצעי שליטה וזיהוי מקובלים על פי שיקול דעתה, לרבות דרישה להזנת פרטים מזהים ו/או סיסמא.
   3. אמצעי הזיהוי, לרבות שם המשתמש והסיסמה האישית של הלקוח, הינם סודיים ואישיים ועל הלקוח לשמור עליהם בקפדנות ולהימנע מחשיפתם/העברתם לאחר.
   4. הלקוח יהיה אחראי לכל פעולה שתבוצע באתר, תוך שימוש בפרטי הזיהוי שלו.
  2. הפרעה לשירות
   1. סאונד טראק ישראל לא תישא בחבות לכל שגיאה, השמטה, או הפרעה לשירות, בין אם בשליטתה ובין אם לאו.
   2. זמינות השירות עשויה להיפסק באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת, על ידי סאונד טראק ישראל או על ידי ספק חיצוני, או בשל סיבות אחרות. כמו כן, תיתכן הפרעה זמנית לשירות בכל עת לצורך הגנה על הלקוחות ועל החברה.
  3. שימוש בשירותים/תאימות
   1. הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים באופן אשר: (א) יפר את החוקים והדינים במדינה בה מסופק השירות, או לצורך ביצוע פעילות שקשורה בהונאה או בפשע; (ב) בצורה אשר תפריע או עלולה להפריע לשירותים המסופקים לאחרים;(ג) יפר את זכויות סאונד טראק ישראל או צד ג' ; (ה) אינו תואם לשימוש המיועד והמתוכנן למוצרים ולשירותים.
   2. הלקוח אחראי להגן על מספר החשבון ועל מספר הזיהוי האישי (PIN) שלו מפני משתמשים בלתי מורשים.
   3. סאונד טראק ישראל לא תהיה אחראית לפיקוח על שימוש בלתי מורשים.
   4. סאונד טראק ישראל שומרת את הזכות ליירט או לנטר שיחות במטרה לקבוע אם מתבצע שימוש לרעה בשירות.
   5. סאונד טראק ישראל תהיה רשאית לסרב, להשבית, להגביל, להפריע או לסיים את השירות באופן מיידי וללא מתן התראה או נשיאה בחבות, כנדרש באופן סביר כדי להגן על סאונד טראק ישראל ועל נכסיה ו/או על ספק חיצוני, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סאונד טראק ישראל.
  4. קודי חשבון
   1. הנך אחראי להגנה על כל קודי החשבון שנבחרו או הוקצו לשימוש מורשה בלבד.
   2. הלקוח יהיה אחראי לכל שימוש מורשה או בלתי מורשה, שימוש לרעה או פגיעה בסאונד טראק ישראל.
  5. אי מתן אחריות/הנחת סיכון/הגבלת חבות
   1. אספקת שירותי תקשורת, באמצעות כרטיסי סים וירטואלי שנרכשו מחברת סאונד טראק ישראל מתבצעת "AS IS"
   2. סאונד טראק ישראל לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, כולל אך לא מוגבל לכל אחריות ליכולת סחר או התאמה למטרה מסוימת.
   3. הלקוחות מקבלים אחריות מלאה לתשלום עבור כל טעויות בחיוג.
   4. סאונד טראק ישראל לא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות).
   5. באף מקרה החברה לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לפגוע בכל תנאי המובא להלן, החבות המצטברת של סאונד טראק ישראל בנוגע להסכם זה, בין אם בחוזה, כתוצאה מעוולה, או מכל דבר אחר, לא תעלה על הסכום השקול לחיובים שהתקבלו בפועל על ידי סאונד טראק ישראל מהלקוח בחודש שקדם לתאריך בו הוגשה התביעה הראשונה. הגבלה זו מצטברת, כאשר כל התשלומים או התרופות האחרות אשר יינתנו על ידי סאונד טראק ישראל יצטברו לקביעת שביעות הרצון מההגבלה. הקיום של תביעה אחת או יותר לא יביא להגדלת ההגבלה.
  6. הדין החל ותחום השיפוט
   1. תנאי השימוש ושימושך באתר כפופים לחוקיה של מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה או פעולה שתינקט בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד, אשר יהיו בעלי סמכות ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה כאמור. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה לשימוש או אי-היכולת לעשות שימוש באתר ו/או לגבי כל תוכן או מידע המצוי באתר, תוגש על ידך תוך שישה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.
  7. פיצויים
   1. הלקוח יפצה, יגן ויפטור את סאונד טראק ישראל מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים : (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה בשימוש בלתי סביר של הלקוח של השירותים המובאים לעיל; (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי סאונד טראק ישראל או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים המפורטים בחוזה זה; (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר הנובעים באופן ישיר מההחזקה, השימוש או על המכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה ; (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.
  8. שונות
   1. אם אחד מתנאי השימוש אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראות הבלתי תקפות או הבלתי אכיפות יוחרגו מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול. אי-אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה לא תתפרש כוויתור ולא תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.
   2. קבלה השימוש בכל שירות של סאונד טראק ישראל המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים. כתמיד, אנא הפנה כל שאלה, הערה, ועניין למרכז שירות הלקוחות שלנו בכתובת: support@globalesim.co.il בדף צור קשר

  אנחנו מאחלים לך גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.   במידה ונתקלתם באתר במידע שגוי/בלתי מעודכן, נא לפנות ל-support@globalesim.co.il.

נגישות
0
  0
  העגלה שלך
  הסל שלך ריקחזרה לחנות